Riešenie procesov

Nákup

Riaďte svoje zmluvné vzťahy a zmluvy s partnermi pomocou systému INSIO. Predstavte si intuitívny proces objednania tovaru a služieb. Od žiadanky, jej interného schválenia, tvorbu objednávky až po schválenie prijatej faktúry. To všetko v súlade so zmluvnými podmienkami a limitmi na jednom mieste, jednoducho a s napojením na ďalšie systémy.

Obsahuje moduly:

Schvaľovanie faktúr

Pracujte s prijatými faktúrami efektívne - od načítanie do systému za využitia vyťažení (z fyzických faktúr za využitie skenera a OCR, aj vytěžením z e-mailovej schránky), cez schvaľovací workflow až po sledovanie úhrad.

Potom čo Vám je tovar dodaný, zasiela partner faktúru, ktorú môžete do modulu „Schvaľovania faktúr“ zaniesť buď ručným zadaním alebo v digitalizovanej podobe (OCR vyťaženie). Samotnú faktúru možno do systému nahrať vo formáte PDF.

Pri schvaľovaní faktúr opäť môžete nastaviť proces workflow podľa svojich potrieb. Pokiaľ je na faktúre uvedené číslo objednávky, spáruje systém objednávku s prijatou faktúrou, porovná čiastku, a pokiaľ sú si tieto čiastky rovné, posiela faktúru ďalej k zaúčtovaniu.

V prípade, že čiastka na faktúre nesúhlasí s objednávkou, schvaľovanie prebieha odlišnou cestou a faktúru môže schváliť napr. objednávateľ.

Potom čo faktúru schválite vecne, často nasleduje posúdenie formálnej správnosti, ktoré vykonáva účtovníčka. Pokiaľ účtovníčka faktúru odsúhlasí, môže byť cez integračné rozhranie exportovaná do účtovníckeho systému zákazníka.

Objednávky

Predstavte si intuitívny proces objednania tovaru a služieb. Od žiadanky, jej interného schválenia, tvorbu objednávky až po fakturáciu. To všetko v súlade so zmluvnými podmienkami a limitmi na jednom mieste, jednoducho a s napojením na ďalšie systémy.

Užívateľ zažiada napríklad o objednanie kancelárskych potrieb, či iného materiálu. Žiadanka prejde schvaľovacím workflow až k tvorbe objednávky. Toto workflow, tak ako aj v ostatných častiach systému, je plne prispôsobiteľné Vašim procesom.

Žiadanky môžete spracovávať buď prostredníctvom modulu Helpdesk, teda obojstranného komunikačného kanálu (pre menej špecifické žiadanky) alebo priamo modulom Objednávky, za využitia oddelenej agendy (číselnej rady) „Žiadanky“.

Po odsúhlasení žiadanky proces pokračuje tvorbou objednávky. Modul Objednávky tiež umožňuje pracovať so schvaľovacím workflow. Po schválení objednávky systém sám podľa šablóny vygeneruje objednávku v PDF a zasiela ju dodávateľovi k plneniu. Workflow objednávok nemusí končiť iba zaslaním objednávky dodávateľovi, môže pokračovať aj na prípadné stavy „Tovar dodaný“, či „Faktúra prijatá“. Z objednávky systém odkazuje na faktúru, ktorá sa k nej viaže a je evidované v systéme ako „Faktúra prijatá“.

Evidencia zmlúv

Riaďte svoje zmluvné vzťahy a zmluvy s partnermi pomocou systému INSIO. Evidujte základné údaje o partnerovi a zmluve ako je jej typ, predmet, platnosť a účinnosť a mnohé ďalšie.

Ku karte zmluvy je možné priložiť ľubovoľný počet dokumentov. Vďaka funkcii podriadených a nadradených zmlúv riaďte životné cykly a dodatky svojich zmlúv.

Podobne ako ostatné moduly, tak aj zmluvy pracujú s workflow. Zmluvu teda môže zapísať administratívna podpora a účtovné oddelenie ju môže už iba schváliť, než sa prípadne dostane na finálne schválenie napríklad k riaditeľovi či inej kompetentnej osobe.

U každej dodávateľskej zmluvy si môžete stanoviť limit, ktorý je potom sledovaný v rámci objednávok. Nad rámec stanoveného limitu zmluvy nie je možné objednávku vytvoriť.

U zmlúv možno tiež nastaviť upozornenie na blížiaci sa koniec platnosti či účinnosti.

Obchod

Majte perfektný prehľad o firemných zákazkách a aktuálnom stave jej realizácie. Riaďte efektívnejšiu komunikáciu na svojich potencionálnych zákazníkov. Pripravujte a evidujte odoslané  ponuky. Skrátka majte perfektný prehľad o firemných zákazkách a aktuálnom stave ich realizácie. Získajte kontrolu nad termínmi, zadanými úlohami, nákladmi, fakturáciou, skrátka nad všetkým, čo sa týka Vášho businessu.

Obsahuje moduly:

Obchodné príležitosti

Riaďte efektívnejšie komunikáciu so svojimi potenciálnymi zákazníkmi. Každý kontakt so záujemcom o tovar či službu máte prehľadne zaznamenaný.

Naviac môžete evidovať aj ďalšie údaje o partnerovi, predmet ponuky, jej stav, kontaktné osoby atď.
Modul umožňuje nastavenie ľubovoľného workflow a spolupráce, napríklad za účelom dohľadu či reportingu. Akonáhle sa príležitosť posunie do príslušného stavu, workflow sa presúva do modulu Ponuky.

Ponuky

Spravujte efektívne ponuky odoslané vašim zákazníkom. Evidujte k nim nie len základné údaje o predmete ponuky a dopytujúcom, ale aj externé a interné náklady s ňou spojené a ďalšie.

Systém pripraví dokument pre klienta vo formáte PDF vrátane všetkých parametrov ponuky. Ten môžete priamo zo systému odoslať zákazníkovi. Pokiaľ túto ponuku akceptuje, workflow vás posunie do modulu Riadenie zákaziek.

Modul umožňuje nastavenie ľubovoľného workflow a spolupráce, napríklad za účelom dohľadu, sledovania úspešnosti či iného reportingu.

Riadenie zákaziek

Majte perfektný prehľad o firemných zákazkách a aktuálnom stave ich realizácie. Získajte kontrolu nad termínmi, zadanými úlohami, rozpočtami aj fakturáciou.

Riadenie zákaziek prepojuje funkcie viacerých modulov platformy INSIO tak, aby bolo možné zákazku riadiť z jedného miesta od ponuky cez tvorbu zmlúv, objednávok, rozpočtov, realizácie, faktúry a všetkým ostatným, čo s ňou súvisí.

Hlavné funkcie:

 • Prehľadná evidencia firemných zákaziek
 • V rámci evidencie je možné nastaviť , aké dáta budú podľa Vašich potrieb u zákaziek evidované – napr. názov zákazky, zadávateľ, číslo zákazky či jej priorita, prípadne i v akej štruktúre (napr. ako budú vypadať čísla zákaziek)
 • Prepojenie na modul úlohy– u vytvorenej zákazky je možné zadávať relevantným pracovníkom úlohy súvisiace s realizáciou zákazky.
 • Prepojenie na modul výkazy práce – vykonanú prácu u danej zákazky je možné zapisovať do výkazov práce priamo u zákazky.
 • Ľahké vyhľadávanie zapísaných zákaziek podľa rôznych kritérií – napr. aktuálnosť zákazky, číslo či názov zákazky.
 • K vytvorením zákazkám je možné zadávať zamestnancom rôzne prístupové práva – napr. prístup iba k zákazkám, kde je daný zamestnanec uvedený či prístup ku všetkým zákazkám.

Predaj

Získajte jednoduchý a spoľahlivý nástroj pre prípravu podkladov k fakturácii s previazanosťou na zmluvy, zákazky a účtovnícke systémy. Evidujte základné údaje o partnerovi a zmluve ako je jej typ, predmet, platnosť a účinnosť a mnohé ďalšie.

Obsahuje moduly:

Faktúry vydané

Získajte jednoduchý a spoľahlivý automatizovaný nástroj, ktorý bude faktúry pripravovať a odosielať za Vás.

Vďaka tomuto modulu ľahko vystavíte Vy sami alebo hoci aj Váš technik v teréne faktúru za vykonanú prácu a rovno ju priamo zo systému odošlete Vašim obchodným partnerom. Zároveň sa faktúra prepíše do Vášho účtovníckeho systému. Prípadne ju môžete uložiť vo formáte pdf a odoslať e-mailom alebo ju vytlačiť. Vďaka možnosti nastavenia periodickej fakturácie sa nebudete musieť starať o už zabehnuté procesy a vzťahy.

Hlavné funkcie:

 • Možnosť nastavenia všeobecných údajov na faktúrach podľa potrieb.
 • Údaje o odberateľovi je možné načítať podľa IČ, z modulu CRM či z už skôr vytvorených faktúr.
 • Vystavené faktúry je možné nechať odoslať či vytlačiť.
 • Pred odoslaním faktúry je možné k vystavenej faktúre pripojiť prílohy – napr. podrobný rozpis prác, cenník.
 • Jednotlivé udalosti ohľadne faktúry sú evidované vo workflow (príprava faktúry, ku schváleniu, faktúra odoslaná atď.).
 • Do modulu je možné nastaviť rôzne prístupové práva užívateľom pre čítanie/vytváranie/mazanie faktúr.
 • Vo vystavených faktúrach je možné vyhľadávať podľa rôznych kritérií.
 • Prehľadná evidencia vystavených faktúr s možnosťou vyznačenia už uhradených faktúr.

Objednávky

Predstavte si intuitívny proces objednania tovaru a služieb. Od žiadanky, jej interného schválenia, tvorbu objednávky až po fakturáciu. To všetko v súlade so zmluvnými podmienkami a limitmi na jednom mieste, jednoducho a s napojením na ďalšie systémy.

Užívateľ zažiada napríklad o objednanie kancelárskych potrieb, či iného materiálu. Žiadanka prejde schvaľovacím workflow až k tvorbe objednávky. Toto workflow, tak ako aj v ostatných častiach systému, je plne prispôsobiteľné Vašim procesom.

Žiadanky môžete spracovávať buď prostredníctvom modulu Helpdesk, teda obojstranného komunikačného kanálu (pre menej špecifické žiadanky) alebo priamo modulom Objednávky, za využitia oddelenej agendy (číselnej rady) „Žiadanky“.

Po odsúhlasení žiadanky proces pokračuje tvorbou objednávky. Modul Objednávky tiež umožňuje pracovať so schvaľovacím workflow. Po schválení objednávky systém sám podľa šablóny vygeneruje objednávku v PDF a zasiela ju dodávateľovi k plneniu. Workflow objednávok nemusí končiť iba zaslaním objednávky dodávateľovi, môže pokračovať aj na prípadné stavy „Tovar dodaný“, či „Faktúra prijatá“. Z objednávky systém odkazuje na faktúru, ktorá sa k nej viaže a je evidované v systéme ako „Faktúra prijatá“.

Evidencia zmlúv

Riaďte svoje zmluvné vzťahy a zmluvy s partnermi pomocou systému INSIO. Evidujte základné údaje o partnerovi a zmluve ako je jej typ, predmet, platnosť a účinnosť a mnohé ďalšie.

Ku karte zmluvy je možné priložiť ľubovoľný počet dokumentov. Vďaka funkcii podriadených a nadradených zmlúv riaďte životné cykly a dodatky svojich zmlúv.

Podobne ako ostatné moduly, tak aj zmluvy pracujú s workflow. Zmluvu teda môže zapísať administratívna podpora a účtovné oddelenie ju môže už iba schváliť, než sa prípadne dostane na finálne schválenie napríklad k riaditeľovi či inej kompetentnej osobe.

U každej dodávateľskej zmluvy si môžete stanoviť limit, ktorý je potom sledovaný v rámci objednávok. Nad rámec stanoveného limitu zmluvy nie je možné objednávku vytvoriť.

U zmlúv možno tiež nastaviť upozornenie na blížiaci sa koniec platnosti či účinnosti.

Interné procesy

S modulmi pre Back Office získate nie len dokonalý prehľad o Vašom majetku, jeho dodávateľovi, faktúrach, na základe ktorých bol obstaraný, a mnohom ďalšom. Môžete si ho tiež vnútorne kategorizovať a mať prehľad o tom, kto ho používa a v akej fáze životného cyklu je.

Zároveň zavediete napríklad efektívnu evidenciu odoslanej a prijatej pošty, pričom systém ľahko napojíte aj na Vaše dátové schránky.

Zjednodušíte tiež rezervácie zasadacích miestností, automobilov alebo iných zdieľaných prostriedkov. To všetko jednoducho i s podporou opakujúcich sa udalostí. A v neposlednej rade Vám modul Cestovné príkazy uľahčia evidenciu a vyúčtovanie tuzemských i zahraničných pracovných ciest aj so všetkými náležitosťami podľa platnej legislatívy.

Obsahuje moduly:

HelpDesk

Získajte výkonný komunikační kanál a helpdeskový systém pre zadávanie a riešení požiadaviek.

Modul Helpdesk Vám pomôže vyriešiť nečakané udalosti od ich nahlásenia, priebehu riešenia, členenia až po sledovanie SLA a rozpočtov.

Sledujte požiadavky podľa objektov, zákazníkov alebo technológií a majte tak procesy pod kontrolou. Udržujte dobré vzťahy s Vašimi zákazníkmi vďaka jednotnému komunikačnému kanálu a dohľadu nad plnením SLA. Systém umožňuje ľahkú komunikáciu medzi centrálou a pobočkami – požiadavky môžete delegovať ako v rámci jednotlivých oddelení, tak aj na jednotlivé regióny alebo budovy.

Hlavné funkcie

 • Evidencia požiadaviek zamestnancov aj zákazníkov
 • Informácie o postupe riešení a členení požiadaviek
 • Workflow a stavy požiadaviek
 • Upozornenia
 • Sledovanie plnenia SLA
 • Sledovanie rozpočtov
 • Široké možnosti definície prístupov a oprávnení
 • Integrácia so systémami tretích strán

Cestovné príkazy

Modul Cestovné príkazy uľahčuje evidenciu a vyúčtovanie tuzemských aj zahraničných pracovných ciest aj so všetkými náležitosťami podľa platnej legislatívy.

Vystavené cestovné príkazy a vyúčtovanie pracovných ciest môžete vytlačiť na formulári pre platný cestovný príkaz. Vďaka schvaľovaciemu procesu všetko prebehne rýchlo, ľahko a na jednom mieste.

Dátové schránky a evidencia pošty

Efektívna evidencia odoslanej a prijatej pošty. Naviac systém ľahko napojíte aj na Vaše dátové schránky.

Hlavné funkcie

 • Vyhľadávanie v dátových správach
 • Archivácia správ
 • Riadenie užívateľských práv pre jednotlivé dátové schránky
 • Vo väčších firmách plní modul funkciu plnohodnotnej poštovej podateľne a elektronickej distribúcie pošty k adresátom.
 • Do modulu možno tiež prijímať poštové dátové správy, ktoré sú alternatívou pre doporučenú poštu.

Rezervačný systém

Zjednodušíte rezervácie zasadacích miestností, automobilov alebo iných zdieľaných prostriedkov.

K každej kategórii môžete definovať samostatného správcu rezervácii. Ten definuje napríklad ako dlho dopredu, alebo na akú minimálnu dobu je možné si prostriedky rezervovať. To všetko jednoducho aj s podporou notifikácii a opakujúcich sa udalostí.

Personalistika a dochádzka

Majte všetky informácie o zamestnancoch na jednom mieste a v prehľadnej forme. Pomocou personalistiky od INSIO Software máte pod kontrolou všetky procesy, ktoré sa týkajú nástupu pracovníka, jeho zamestnaneckého pomeru, dochádzky, evidencie prideleného majetku a v neposlednej rade tiež výstupu.

Spolu s ostatnými modulmi ako napríklad Údržba a Kalendár, Vám Personalistika pomôže s každodennou evidenciou dochádzky a práce Vašich zamestnancov a pripraví podklady pre mzdy.

 

Obsahuje moduly:

Personalistika a dochádzka

Všetky informácie o zamestnancoch budete mať vďaka nášmu riešeniu na jednom mieste a v prehľadnej forme.

Pomocou personalistiky od INSIO software máte pod kontrolou všetky procesy, ktoré sa týkajú nástupu pracovníka, jeho zamestnaneckého pomeru, dochádzky, evidencie prideleného majetku a v neposlednej rade tiež výstupu.

Spolu s ostatnými modulmi ako sú napríklad údržba a kalendár, Vám Personalistika pomôže s každodennou evidenciou dochádzky a práce Vašich zamestnancov a pripraví podklady pre mzdy.

Hlavní funkce

 • Adresár zamestnancov
 • Organizačná štruktúra
 • Osobné kalendáre zamestnancov
 • Schvaľovanie a čerpanie dovoleniek
 • Evidencia odmien a zrážok
 • Mesačné výkazy dochádzok (podklady pre mzdy)

Helpdesk a podpora zákazníkov

Vylepšite a zrýchlite Váš proces riešenia havárií alebo klientskych požiadaviek. Sleduje požiadavky podľa objektov, zákazníkov alebo technológií a umožňuje tak mať procesy pod kontrolou. Pomáha udržovať dobré vzťahy s Vašimi zákazníkmi, definuje jednotný komunikační kanál a stráži plnenie SLA.

Obsahuje moduly:

HelpDesk

Získajte výkonný komunikační kanál a helpdeskový systém pre zadávanie a riešení požiadaviek.

Modul Helpdesk Vám pomôže vyriešiť nečakané udalosti od ich nahlásenia, priebehu riešenia, členenia až po sledovanie SLA a rozpočtov.

Sledujte požiadavky podľa objektov, zákazníkov alebo technológií a majte tak procesy pod kontrolou. Udržujte dobré vzťahy s Vašimi zákazníkmi vďaka jednotnému komunikačnému kanálu a dohľadu nad plnením SLA. Systém umožňuje ľahkú komunikáciu medzi centrálou a pobočkami – požiadavky môžete delegovať ako v rámci jednotlivých oddelení, tak aj na jednotlivé regióny alebo budovy.

Hlavné funkcie

 • Evidencia požiadaviek zamestnancov aj zákazníkov
 • Informácie o postupe riešení a členení požiadaviek
 • Workflow a stavy požiadaviek
 • Upozornenia
 • Sledovanie plnenia SLA
 • Sledovanie rozpočtov
 • Široké možnosti definície prístupov a oprávnení
 • Integrácia so systémami tretích strán

Riadenie zákaziek

Majte perfektný prehľad o firemných zákazkách a aktuálnom stave ich realizácie. Získajte kontrolu nad termínmi, zadanými úlohami, rozpočtami aj fakturáciou.

Riadenie zákaziek prepojuje funkcie viacerých modulov platformy INSIO tak, aby bolo možné zákazku riadiť z jedného miesta od ponuky cez tvorbu zmlúv, objednávok, rozpočtov, realizácie, faktúry a všetkým ostatným, čo s ňou súvisí.

Hlavné funkcie:

 • Prehľadná evidencia firemných zákaziek
 • V rámci evidencie je možné nastaviť , aké dáta budú podľa Vašich potrieb u zákaziek evidované – napr. názov zákazky, zadávateľ, číslo zákazky či jej priorita, prípadne i v akej štruktúre (napr. ako budú vypadať čísla zákaziek)
 • Prepojenie na modul úlohy– u vytvorenej zákazky je možné zadávať relevantným pracovníkom úlohy súvisiace s realizáciou zákazky.
 • Prepojenie na modul výkazy práce – vykonanú prácu u danej zákazky je možné zapisovať do výkazov práce priamo u zákazky.
 • Ľahké vyhľadávanie zapísaných zákaziek podľa rôznych kritérií – napr. aktuálnosť zákazky, číslo či názov zákazky.
 • K vytvorením zákazkám je možné zadávať zamestnancom rôzne prístupové práva – napr. prístup iba k zákazkám, kde je daný zamestnanec uvedený či prístup ku všetkým zákazkám.

Intranet a vnútrofiremná komunikácia

Vstupné prostredie do vnútorného informačného systému a ostatných modulov. Vďaka intranetu získate prehľad a možnosť jednoduchej a intuitívnej práce so všetkými modulmi aj Vašimi systémami.

Obsahuje moduly:

Intranet

Vstupné prostredie do vnútorného informačného systému a ostatných modulov. Vďaka Intranetu získate prehľad a možnosť jednoduchej a intuitívnej práce so všetkými modulmi aj Vašimi systémami.

Súčasťou intranetu sú

 • Telefónne zoznamy
 • Wikipédia
 • Publikovanie dokumentov
 • Firemný bulletin
 • Media monitoring
 • Fotogaléria
 • Kalendáre
 • Diskusné fórum
 • Správa prístupových práv do jednotlivých častí aplikácie podľa užívateľov alebo užívateľských skupín
 • Centrálne nastavenie číselníkov
 • Správa jazykových verzií
 • … a ďalšie funkcie

Intranet pre vás plne prispôsobíme

ako grafickou podobou, tak štruktúrou jednotlivých častí aplikácie v nadväznosti na Vaše procesy.

Skladové hospodárstvo

Sklad, v ktorom máte o všetkom prehľad. Jednoducho evidujte a majte po ruke informácie o skladovom hospodárstve, stave skladu, zásobách, lokáciách tovaru atď.

Podporujeme aj špeciálnu evidenciu ako mobilné príručné sklady alebo zákazkové sklady, kedy tovar a materiál môžete naskladniť rovno nadväzne na zákazku.

Obsahuje moduly:

Sklady

Sklad, v ktorom máte o všetkom prehľad. Jednoducho evidujte a majte po ruke informácie o skladovom hospodárstve, stave skladu, zásobách, lokáciách tovaru atď.

Systém umožňuje vystavovanie príjemiek a výdajok, reporting, finančné ohodnotenie skladu, vyhodnotenie v rámci obchodných prípadov a napríklad aj predbežné ohodnotenie skladu a následné korekcie z prijatej faktúry.

Podporujeme aj špeciálne evidencie ako mobilné príručné sklady alebo zákazkové sklady, kedy tovar a materiál môžete naskladniť rovno v nadväznosti na zákazku.

Samozrejmosťou je prepojenie s modulmi objednávok a prijatých faktúr.

Hlavné funkcie

 • Príjemky
 • Výdajky
 • Prevodky
 • Skladové karty

Riadenie údržby

Riešite každodennú údržbu zariadení a technológií? Či už sa jedná o plánovanú údržbu či reakciu na poruchy a havárie, so systémom INSIO získate modernú webovú aplikáciu pre efektívnu správu nehnuteľností, údržbu technológií a súvisiace zákonnú dokumentáciu.

Získajte dokonalý prehľad o všetkých Vašich zariadeniach, plánovaných úkonoch, sledujte priebeh riešení požiadaviek, náklady na údržbu a ďalšie.

Obsahuje moduly:

HelpDesk

Získajte výkonný komunikační kanál a helpdeskový systém pre zadávanie a riešení požiadaviek.

Modul Helpdesk Vám pomôže vyriešiť nečakané udalosti od ich nahlásenia, priebehu riešenia, členenia až po sledovanie SLA a rozpočtov.

Sledujte požiadavky podľa objektov, zákazníkov alebo technológií a majte tak procesy pod kontrolou. Udržujte dobré vzťahy s Vašimi zákazníkmi vďaka jednotnému komunikačnému kanálu a dohľadu nad plnením SLA. Systém umožňuje ľahkú komunikáciu medzi centrálou a pobočkami – požiadavky môžete delegovať ako v rámci jednotlivých oddelení, tak aj na jednotlivé regióny alebo budovy.

Hlavné funkcie

 • Evidencia požiadaviek zamestnancov aj zákazníkov
 • Informácie o postupe riešení a členení požiadaviek
 • Workflow a stavy požiadaviek
 • Upozornenia
 • Sledovanie plnenia SLA
 • Sledovanie rozpočtov
 • Široké možnosti definície prístupov a oprávnení
 • Integrácia so systémami tretích strán

Plánovaná údržba

Získajte výkonný nástroj pre evidenciu predmetov údržby a pre riadenie všetkých plánovaných činností.

Vďaka Plánovaniu údržby a revízii so systémom INSIO zaistíte plynulý a bezproblémový chod Vašich budov, zariadení a strojov. Získate prehľadnú evidenciu plánovanej údržby a revízii všetkých zariadení a technológií či plánovania a vykonávania povinných kontrol a sledovaní oprav. Umožní Vám definovať plán údržby a revízií, aké činnosti budú vykonávané, kto a na akých zariadeniach ich bude vykonávať a s akou periodicitou.

Jednotlivé technológie a zariadenia možno deliť do prehľadných sekcií alebo ich zobrazovať ako súhrnný prehľad všetkých technológií nachádzajúcich sa v budove. Zároveň k nim môžete priraďovať štandardizované plány údržby, ktoré si pre jednotlivé zariadenia nadefinujete ako šablóny.

Systém kontroluje dodržovanie termínu revízií a v prípade neplánovaného servisného zásahu automaticky upravuje plán budúcich revízií, prípadne je možné plán upraviť i ručne.

Ku každému zariadeniu môžete priložiť dokumentáciu vykonanej revízie alebo servisu. V prehľade údržby zariadenia si môžete zobraziť prehľad všetkých servisných úkonov vrátane náhľadov do priložených protokolov.

Vďaka prehľadu vykonaných prác a možnosti schvaľovania objednávky máte perfektný prehľad o nákladoch na servis jednotlivých technológií i celkových nákladoch na budove. Plánovaním pravidelných servisných kontrol znížite náklady na údržbu technológií.
Definícia prístupu pre jednotlivých užívateľov umožňuje udeľovať rôzne prístupové práva rôznym užívateľom podľa jednotlivých sekcií a zameraní ich činnosti.

Čo všetko plánovaná údržba a revízie ponúkajú?

 • Detaily jednotlivých zariadení
 • Plány údržby a revízií
 • Prehľady úkonov údržby
 • Prehľad podriadených zariadení
 • Prehľad dokumentov k jednotlivým zariadeniam
 • Matričné údaje
 • Prehľad nákladov na zariadenie

Energetické hospodárstvo

Zjednodušte si chod energetického hospodárstva a jeho vyhodnocovanie.

Modul eviduje merače a odberné miesta, ktoré je možné radiť stromovo ako hlavné a podriadené. Umožňuje elektronickú evidenciu odpočtov energií a vyhodnotenie spotreby v prehľadných grafoch vrátane možnosti porovnania s predchádzajúcim obdobím.

 • Evidencia odberných miest a meračov
 • Systém podporujúci odpojenie jedného merača z odberného miesta a pripojenie iného (z dôvodu poruchy, výmeny, revízie)
 • Definícia hlavných a podriadených meračov
 • Sledovanie vývoja spotreby jednotlivých zariadení
 • Vyhodnocovanie pomocou grafov, vrátane porovnania s predchádzajúcim obdobím
 • Pri vyhodnocovaní systém umožňuje automatické zlúčenie jednotiek médií (m3, kWh, MJ) tak, aby ich bolo možné vyhodnocovať spoločne (napr. pokiaľ by ste chceli poznať energetické náročnosti a porovnania budov)
 • Odpočty meračov, niekoľkostupňové schvaľovanie odpočtov (zápis – blokovanie – schválenie)
 • Rozúčtovanie nákladov jednotlivým nájomcom
 • Prehľady meraní a sledovanie úniku médií Vám dávajú kontrolu nad využívaním technológií a prinášajú úsporu vo spotrebovaných energiách

Prevádzka výrobných podnikov

Vďaka Plánovaniu údržby a revízií so systémom INSIO zaistíte plynulý a bezproblémový chod vašich budov, zariadení a strojov. Všetky revízne správy, manuály a ďalšie dokumenty budete mať na jednom mieste. S modulom Helpdesk vám pomôžeme vyriešiť i nečakané udalosti od ich nahlásenia, priebehu riešenia, členenia až po sledovanie SLA a rozpočtov.

Obsahuje moduly:

Plánovaná údržba

Získajte výkonný nástroj pre evidenciu predmetov údržby a pre riadenie všetkých plánovaných činností.

Vďaka Plánovaniu údržby a revízii so systémom INSIO zaistíte plynulý a bezproblémový chod Vašich budov, zariadení a strojov. Získate prehľadnú evidenciu plánovanej údržby a revízii všetkých zariadení a technológií či plánovania a vykonávania povinných kontrol a sledovaní oprav. Umožní Vám definovať plán údržby a revízií, aké činnosti budú vykonávané, kto a na akých zariadeniach ich bude vykonávať a s akou periodicitou.

Jednotlivé technológie a zariadenia možno deliť do prehľadných sekcií alebo ich zobrazovať ako súhrnný prehľad všetkých technológií nachádzajúcich sa v budove. Zároveň k nim môžete priraďovať štandardizované plány údržby, ktoré si pre jednotlivé zariadenia nadefinujete ako šablóny.

Systém kontroluje dodržovanie termínu revízií a v prípade neplánovaného servisného zásahu automaticky upravuje plán budúcich revízií, prípadne je možné plán upraviť i ručne.

Ku každému zariadeniu môžete priložiť dokumentáciu vykonanej revízie alebo servisu. V prehľade údržby zariadenia si môžete zobraziť prehľad všetkých servisných úkonov vrátane náhľadov do priložených protokolov.

Vďaka prehľadu vykonaných prác a možnosti schvaľovania objednávky máte perfektný prehľad o nákladoch na servis jednotlivých technológií i celkových nákladoch na budove. Plánovaním pravidelných servisných kontrol znížite náklady na údržbu technológií.
Definícia prístupu pre jednotlivých užívateľov umožňuje udeľovať rôzne prístupové práva rôznym užívateľom podľa jednotlivých sekcií a zameraní ich činnosti.

Čo všetko plánovaná údržba a revízie ponúkajú?

 • Detaily jednotlivých zariadení
 • Plány údržby a revízií
 • Prehľady úkonov údržby
 • Prehľad podriadených zariadení
 • Prehľad dokumentov k jednotlivým zariadeniam
 • Matričné údaje
 • Prehľad nákladov na zariadenie

HelpDesk

Získajte výkonný komunikační kanál a helpdeskový systém pre zadávanie a riešení požiadaviek.

Modul Helpdesk Vám pomôže vyriešiť nečakané udalosti od ich nahlásenia, priebehu riešenia, členenia až po sledovanie SLA a rozpočtov.

Sledujte požiadavky podľa objektov, zákazníkov alebo technológií a majte tak procesy pod kontrolou. Udržujte dobré vzťahy s Vašimi zákazníkmi vďaka jednotnému komunikačnému kanálu a dohľadu nad plnením SLA. Systém umožňuje ľahkú komunikáciu medzi centrálou a pobočkami – požiadavky môžete delegovať ako v rámci jednotlivých oddelení, tak aj na jednotlivé regióny alebo budovy.

Hlavné funkcie

 • Evidencia požiadaviek zamestnancov aj zákazníkov
 • Informácie o postupe riešení a členení požiadaviek
 • Workflow a stavy požiadaviek
 • Upozornenia
 • Sledovanie plnenia SLA
 • Sledovanie rozpočtov
 • Široké možnosti definície prístupov a oprávnení
 • Integrácia so systémami tretích strán

Energetické hospodárstvo

Zjednodušte si chod energetického hospodárstva a jeho vyhodnocovanie.

Modul eviduje merače a odberné miesta, ktoré je možné radiť stromovo ako hlavné a podriadené. Umožňuje elektronickú evidenciu odpočtov energií a vyhodnotenie spotreby v prehľadných grafoch vrátane možnosti porovnania s predchádzajúcim obdobím.

 • Evidencia odberných miest a meračov
 • Systém podporujúci odpojenie jedného merača z odberného miesta a pripojenie iného (z dôvodu poruchy, výmeny, revízie)
 • Definícia hlavných a podriadených meračov
 • Sledovanie vývoja spotreby jednotlivých zariadení
 • Vyhodnocovanie pomocou grafov, vrátane porovnania s predchádzajúcim obdobím
 • Pri vyhodnocovaní systém umožňuje automatické zlúčenie jednotiek médií (m3, kWh, MJ) tak, aby ich bolo možné vyhodnocovať spoločne (napr. pokiaľ by ste chceli poznať energetické náročnosti a porovnania budov)
 • Odpočty meračov, niekoľkostupňové schvaľovanie odpočtov (zápis – blokovanie – schválenie)
 • Rozúčtovanie nákladov jednotlivým nájomcom
 • Prehľady meraní a sledovanie úniku médií Vám dávajú kontrolu nad využívaním technológií a prinášajú úsporu vo spotrebovaných energiách

Správa dokumentov

Predstavte si aj všetky možné revízne správy, manuály k technológiám, technologické postupy, vyhlášky, informácie o objektoch na jednom mieste.

V centrálnom úložisku s podporou ukladania a zdieľania v rámci spoločnosti, projektov, jednotlivých oddelení, alebo pracovných skupín. Vďaka integrovanému fulltextovému vyhľadávaniu ľahko, odkiaľkoľvek a rýchlo nájdete všetky potrebné informácie.

Hlavné funkcie:

 • Všetky firemné dokumenty online, dostupné kedykoľvek a kdekoľvek.
 • U každého dokumentu môžete vidieť platnosť i účinnosť
 • Podpora spolupráce vďaka zdieľaniu kľúčových dokumentov naprieč firmou pre oprávnených užívateľov.
 • Rýchle vyhľadávanie vo vlastných, firemných, tímových i projektových dokumentoch.
 • Vysoká miera bezpečnosti vďaka centralizácii ukladania a možnosti sledovania aktivít užívateľov.
 • Upozornenie e-mailom na dôležité dokumenty.

Sklady

Sklad, v ktorom máte o všetkom prehľad. Jednoducho evidujte a majte po ruke informácie o skladovom hospodárstve, stave skladu, zásobách, lokáciách tovaru atď.

Systém umožňuje vystavovanie príjemiek a výdajok, reporting, finančné ohodnotenie skladu, vyhodnotenie v rámci obchodných prípadov a napríklad aj predbežné ohodnotenie skladu a následné korekcie z prijatej faktúry.

Podporujeme aj špeciálne evidencie ako mobilné príručné sklady alebo zákazkové sklady, kedy tovar a materiál môžete naskladniť rovno v nadväznosti na zákazku.

Samozrejmosťou je prepojenie s modulmi objednávok a prijatých faktúr.

Hlavné funkcie

 • Príjemky
 • Výdajky
 • Prevodky
 • Skladové karty

Rezervačný systém

Zjednodušíte rezervácie zasadacích miestností, automobilov alebo iných zdieľaných prostriedkov.

K každej kategórii môžete definovať samostatného správcu rezervácii. Ten definuje napríklad ako dlho dopredu, alebo na akú minimálnu dobu je možné si prostriedky rezervovať. To všetko jednoducho aj s podporou notifikácii a opakujúcich sa udalostí.