Segmenty

Socio software pre poskytovateľov sociálnych služieb

Riaďte procesy a správu vo Vašej organizácii jednoducho a na jednom mieste.

 

Získajte modernú prispôsobiteľnú platformu pokrývajúcu všetky prevádzkové potreby Vašej sociálnej organizácie a zjednodušte si rutinné procesy tak, aby ste sa mohli plne venovať starostlivosti o Vašich klientov. Automatizujeme procesy a nastavíme komunikáciu softwaru s užívateľmi v rámci definovaných workflow prostredníctvom e-mailu alebo mobilnej aplikácie. Managementu poskytneme analytické dáta prostredníctvom dashboardov a reportov. Riaďte svoju sociálnu organizáciu inteligentným a efektívnym spôsobom.

 

Svojou prácou pomáhate druhým, nechajte preto INSIO SOCIO, aby na revanš pomohlo Vám!

Odporúčané funkcie

Intranet

Vstupné prostredie do vnútorného informačného systému a ostatných modulov. Vďaka Intranetu získate prehľad a možnosť jednoduchej a intuitívnej práce so všetkými modulmi aj Vašimi systémami.

Súčasťou intranetu sú

 • Telefónne zoznamy
 • Wikipédia
 • Publikovanie dokumentov
 • Firemný bulletin
 • Media monitoring
 • Fotogaléria
 • Kalendáre
 • Diskusné fórum
 • Správa prístupových práv do jednotlivých častí aplikácie podľa užívateľov alebo užívateľských skupín
 • Centrálne nastavenie číselníkov
 • Správa jazykových verzií
 • … a ďalšie funkcie

Intranet pre vás plne prispôsobíme

ako grafickou podobou, tak štruktúrou jednotlivých častí aplikácie v nadväznosti na Vaše procesy.

Správa dokumentov

Predstavte si aj všetky možné revízne správy, manuály k technológiám, technologické postupy, vyhlášky, informácie o objektoch na jednom mieste.

V centrálnom úložisku s podporou ukladania a zdieľania v rámci spoločnosti, projektov, jednotlivých oddelení, alebo pracovných skupín. Vďaka integrovanému fulltextovému vyhľadávaniu ľahko, odkiaľkoľvek a rýchlo nájdete všetky potrebné informácie.

Hlavné funkcie:

 • Všetky firemné dokumenty online, dostupné kedykoľvek a kdekoľvek.
 • U každého dokumentu môžete vidieť platnosť i účinnosť
 • Podpora spolupráce vďaka zdieľaniu kľúčových dokumentov naprieč firmou pre oprávnených užívateľov.
 • Rýchle vyhľadávanie vo vlastných, firemných, tímových i projektových dokumentoch.
 • Vysoká miera bezpečnosti vďaka centralizácii ukladania a možnosti sledovania aktivít užívateľov.
 • Upozornenie e-mailom na dôležité dokumenty.

Objednávky

Predstavte si intuitívny proces objednania tovaru a služieb. Od žiadanky, jej interného schválenia, tvorbu objednávky až po fakturáciu. To všetko v súlade so zmluvnými podmienkami a limitmi na jednom mieste, jednoducho a s napojením na ďalšie systémy.

Užívateľ zažiada napríklad o objednanie kancelárskych potrieb, či iného materiálu. Žiadanka prejde schvaľovacím workflow až k tvorbe objednávky. Toto workflow, tak ako aj v ostatných častiach systému, je plne prispôsobiteľné Vašim procesom.

Žiadanky môžete spracovávať buď prostredníctvom modulu Helpdesk, teda obojstranného komunikačného kanálu (pre menej špecifické žiadanky) alebo priamo modulom Objednávky, za využitia oddelenej agendy (číselnej rady) „Žiadanky“.

Po odsúhlasení žiadanky proces pokračuje tvorbou objednávky. Modul Objednávky tiež umožňuje pracovať so schvaľovacím workflow. Po schválení objednávky systém sám podľa šablóny vygeneruje objednávku v PDF a zasiela ju dodávateľovi k plneniu. Workflow objednávok nemusí končiť iba zaslaním objednávky dodávateľovi, môže pokračovať aj na prípadné stavy „Tovar dodaný“, či „Faktúra prijatá“. Z objednávky systém odkazuje na faktúru, ktorá sa k nej viaže a je evidované v systéme ako „Faktúra prijatá“.

Schvaľovanie faktúr

Pracujte s prijatými faktúrami efektívne - od načítanie do systému za využitia vyťažení (z fyzických faktúr za využitie skenera a OCR, aj vytěžením z e-mailovej schránky), cez schvaľovací workflow až po sledovanie úhrad.

Potom čo Vám je tovar dodaný, zasiela partner faktúru, ktorú môžete do modulu „Schvaľovania faktúr“ zaniesť buď ručným zadaním alebo v digitalizovanej podobe (OCR vyťaženie). Samotnú faktúru možno do systému nahrať vo formáte PDF.

Pri schvaľovaní faktúr opäť môžete nastaviť proces workflow podľa svojich potrieb. Pokiaľ je na faktúre uvedené číslo objednávky, spáruje systém objednávku s prijatou faktúrou, porovná čiastku, a pokiaľ sú si tieto čiastky rovné, posiela faktúru ďalej k zaúčtovaniu.

V prípade, že čiastka na faktúre nesúhlasí s objednávkou, schvaľovanie prebieha odlišnou cestou a faktúru môže schváliť napr. objednávateľ.

Potom čo faktúru schválite vecne, často nasleduje posúdenie formálnej správnosti, ktoré vykonáva účtovníčka. Pokiaľ účtovníčka faktúru odsúhlasí, môže byť cez integračné rozhranie exportovaná do účtovníckeho systému zákazníka.

Cestovné príkazy

Modul Cestovné príkazy uľahčuje evidenciu a vyúčtovanie tuzemských aj zahraničných pracovných ciest aj so všetkými náležitosťami podľa platnej legislatívy.

Vystavené cestovné príkazy a vyúčtovanie pracovných ciest môžete vytlačiť na formulári pre platný cestovný príkaz. Vďaka schvaľovaciemu procesu všetko prebehne rýchlo, ľahko a na jednom mieste.

Evidencia zmlúv

Riaďte svoje zmluvné vzťahy a zmluvy s partnermi pomocou systému INSIO. Evidujte základné údaje o partnerovi a zmluve ako je jej typ, predmet, platnosť a účinnosť a mnohé ďalšie.

Ku karte zmluvy je možné priložiť ľubovoľný počet dokumentov. Vďaka funkcii podriadených a nadradených zmlúv riaďte životné cykly a dodatky svojich zmlúv.

Podobne ako ostatné moduly, tak aj zmluvy pracujú s workflow. Zmluvu teda môže zapísať administratívna podpora a účtovné oddelenie ju môže už iba schváliť, než sa prípadne dostane na finálne schválenie napríklad k riaditeľovi či inej kompetentnej osobe.

U každej dodávateľskej zmluvy si môžete stanoviť limit, ktorý je potom sledovaný v rámci objednávok. Nad rámec stanoveného limitu zmluvy nie je možné objednávku vytvoriť.

U zmlúv možno tiež nastaviť upozornenie na blížiaci sa koniec platnosti či účinnosti.

Dátové schránky a evidencia pošty

Efektívna evidencia odoslanej a prijatej pošty. Naviac systém ľahko napojíte aj na Vaše dátové schránky.

Hlavné funkcie

 • Vyhľadávanie v dátových správach
 • Archivácia správ
 • Riadenie užívateľských práv pre jednotlivé dátové schránky
 • Vo väčších firmách plní modul funkciu plnohodnotnej poštovej podateľne a elektronickej distribúcie pošty k adresátom.
 • Do modulu možno tiež prijímať poštové dátové správy, ktoré sú alternatívou pre doporučenú poštu.

Energetické hospodárstvo

Zjednodušte si chod energetického hospodárstva a jeho vyhodnocovanie.

Modul eviduje merače a odberné miesta, ktoré je možné radiť stromovo ako hlavné a podriadené. Umožňuje elektronickú evidenciu odpočtov energií a vyhodnotenie spotreby v prehľadných grafoch vrátane možnosti porovnania s predchádzajúcim obdobím.

 • Evidencia odberných miest a meračov
 • Systém podporujúci odpojenie jedného merača z odberného miesta a pripojenie iného (z dôvodu poruchy, výmeny, revízie)
 • Definícia hlavných a podriadených meračov
 • Sledovanie vývoja spotreby jednotlivých zariadení
 • Vyhodnocovanie pomocou grafov, vrátane porovnania s predchádzajúcim obdobím
 • Pri vyhodnocovaní systém umožňuje automatické zlúčenie jednotiek médií (m3, kWh, MJ) tak, aby ich bolo možné vyhodnocovať spoločne (napr. pokiaľ by ste chceli poznať energetické náročnosti a porovnania budov)
 • Odpočty meračov, niekoľkostupňové schvaľovanie odpočtov (zápis – blokovanie – schválenie)
 • Rozúčtovanie nákladov jednotlivým nájomcom
 • Prehľady meraní a sledovanie úniku médií Vám dávajú kontrolu nad využívaním technológií a prinášajú úsporu vo spotrebovaných energiách

Plánovaná údržba

Získajte výkonný nástroj pre evidenciu predmetov údržby a pre riadenie všetkých plánovaných činností.

Vďaka Plánovaniu údržby a revízii so systémom INSIO zaistíte plynulý a bezproblémový chod Vašich budov, zariadení a strojov. Získate prehľadnú evidenciu plánovanej údržby a revízii všetkých zariadení a technológií či plánovania a vykonávania povinných kontrol a sledovaní oprav. Umožní Vám definovať plán údržby a revízií, aké činnosti budú vykonávané, kto a na akých zariadeniach ich bude vykonávať a s akou periodicitou.

Jednotlivé technológie a zariadenia možno deliť do prehľadných sekcií alebo ich zobrazovať ako súhrnný prehľad všetkých technológií nachádzajúcich sa v budove. Zároveň k nim môžete priraďovať štandardizované plány údržby, ktoré si pre jednotlivé zariadenia nadefinujete ako šablóny.

Systém kontroluje dodržovanie termínu revízií a v prípade neplánovaného servisného zásahu automaticky upravuje plán budúcich revízií, prípadne je možné plán upraviť i ručne.

Ku každému zariadeniu môžete priložiť dokumentáciu vykonanej revízie alebo servisu. V prehľade údržby zariadenia si môžete zobraziť prehľad všetkých servisných úkonov vrátane náhľadov do priložených protokolov.

Vďaka prehľadu vykonaných prác a možnosti schvaľovania objednávky máte perfektný prehľad o nákladoch na servis jednotlivých technológií i celkových nákladoch na budove. Plánovaním pravidelných servisných kontrol znížite náklady na údržbu technológií.
Definícia prístupu pre jednotlivých užívateľov umožňuje udeľovať rôzne prístupové práva rôznym užívateľom podľa jednotlivých sekcií a zameraní ich činnosti.

Čo všetko plánovaná údržba a revízie ponúkajú?

 • Detaily jednotlivých zariadení
 • Plány údržby a revízií
 • Prehľady úkonov údržby
 • Prehľad podriadených zariadení
 • Prehľad dokumentov k jednotlivým zariadeniam
 • Matričné údaje
 • Prehľad nákladov na zariadenie

HelpDesk

Získajte výkonný komunikační kanál a helpdeskový systém pre zadávanie a riešení požiadaviek.

Modul Helpdesk Vám pomôže vyriešiť nečakané udalosti od ich nahlásenia, priebehu riešenia, členenia až po sledovanie SLA a rozpočtov.

Sledujte požiadavky podľa objektov, zákazníkov alebo technológií a majte tak procesy pod kontrolou. Udržujte dobré vzťahy s Vašimi zákazníkmi vďaka jednotnému komunikačnému kanálu a dohľadu nad plnením SLA. Systém umožňuje ľahkú komunikáciu medzi centrálou a pobočkami – požiadavky môžete delegovať ako v rámci jednotlivých oddelení, tak aj na jednotlivé regióny alebo budovy.

Hlavné funkcie

 • Evidencia požiadaviek zamestnancov aj zákazníkov
 • Informácie o postupe riešení a členení požiadaviek
 • Workflow a stavy požiadaviek
 • Upozornenia
 • Sledovanie plnenia SLA
 • Sledovanie rozpočtov
 • Široké možnosti definície prístupov a oprávnení
 • Integrácia so systémami tretích strán

Prečo zvoliť INSIO

100% webová platforma

nemusíte inštalovať žiadny software, k práci Vám stačí internetový prehliadač.

Mobilná aplikácia

Vám pomôže pri práci v teréne. Nie sú jej cudzie technológie GPS, NFC, QR alebo čiarové kódy a môžete si ju stiahnuť pre mobilné telefóny Apple alebo Android.

Ľahká integrácia

s Vašimi stávajúcimi aplikáciami (SAP, MS Dynamics AX, ERP systémy, účtovnícke, mzdové a iné programy).

Moderný design

jednoduchosť použitia, intuitívne užívateľské rozhranie, ľahké ovládanie, vzhľad prispôsobený Vašej identite.

Maximálna miera zabezpečenia

Vašich dát pomocou šifrovania, SSL protokolu, externých auditov a penetračných testov aplikácie a dátového úložiska.

Široké možnosti nastavenia

prispôsobenia a chovania aplikácie. Centrálne riadenie číselníkov a oprávnení.

Optimalizované pre rýchlosť

práce. Aplikácia je rýchla a nespomalí sa Vám ani pri veľkom množstve spracovávaných dát.

Aplikácia je multijazyková

Aj zahraničný kolegovia môžu aplikáciu používať vo svojom jazyku.

Výhody

01

Nulové počiatočné náklady

02

Platíte iba to, čo aktuálne používate

03

Nepotrebujete vlastnú IT infraštruktúru

04

Dostupnosť 99,9 %

05

Zabezpečený prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek